Language: English

IEEE Third Millenium Medal Receipients

 • Bakir Q H
 • Bapat P R
 • Kohli F C
 • Patwardhan P K
 • Purandare D N
 • Rao P V S
 • Ravi C G
 • Sahasrabudhe S C
 • Sheth K J
 • Sonawala H S
 • Sonawala K S